معماری پایدار

معماری پایدار

معماری پایدار

در بحث توسعه پايدار و به طبع آن معماري پايداراينكه هر ساختمان بايد با بستر و محيط طبيعي پيرامون خود تعامل داشته باشد به امري بديهي مبدل شده
است . قسمت بحث برانگيز و مورد توجه اين امر چگونگي برقراري تعامل و نوع تدابير در نظر گرفته شده مي باشد. اين درست همان مطلبي است كه
سالها پيش ساكنين اين مرز و بوم با مهارتي ويژه از آن بهره جسته اند و با اجراي فنون و قواعد خاص در زمينه استفاده بهينه از انرژيها و منابع طبيعي به
خصوص خورشيد و باد و هماهنگي با اقليم از آن استفاده كرده اند و امروزه با سهل انگاري به ورطه نابودي و فراموشي كشانده شده است . اين تدابير ،
نه تنها در زمينه هاي زيست محيطي بلكه در ابعاد ديگر پايداري چون ابعاد اجتماعي و اقتصاد ي نيز مشهود است.

پایداری از نظر لغوی:

در لغت نامه دهخدا پايداري به معناي با دوامو ماندني آمده است . در فرهنگ معين اين واژه به معناي پايدار بودن و مقاومت از مصدر “پايش ” به معناي
پايداري كردن و استقامت نشان دادن است.
فعل sustain از ريشه التين sustinere و از دو جزء sus( به معناي از پايين به باال ( و Tinere( به معناي نگه داشتن، حفظ كردن( تشكيل شده
است و از سال 1921در زبان انگليسي به كار گرفته شده است. اين فعل با مفاهيمي از قبيل “حمايت پشتيباني و تداوم” آميخته است و صفت
sustainable در توصيف ” شرايط، حالت و يا چيزي” به كار مي رود كه مورد پشتيباني قرار گرفته يا به واسطه كمک يا تامين معاش، همچنان تداوم
يافته است.

تعریف توسعه پایدار:

توسعه پايدار توسعه اي است كه نيازهاي حال انسان را با توجه به توانايي نسل آينده در دريافت نيازهايش مد نظر دارد .
توسعه پايدار كه از دهه 07 در جوامع علمي دنيا مطرح گرديده است را مي توان نتيجه رشد منطقي آگاهي تازه اي نسبت به، مسائل جهاني محيط
زيست و توسعه دانست كه به نوبه خود تحت تاثير عواملي همچون نهضت هاي زيست محيطي دهه01، انتشار كتابهايي نظير محدوديتهاي رشد و
اولين كنفرانس سازمان ملل در مورد محيط زيست و توسعه كه در سال2701استكهلم برگزار شد قرار گرفته بود .توسعه پايدار؛ توسعه اي است
كيفي و متوجه كيفيات زندگي است و هدف از آن باال بردن سطح كيفيت زندگي براي آيندگان مي باشد.]9]
توسعه پايدار توسعه اي است كه احتماال به منظور دستيابي به هدف بر طرف كردن احتياجات انساني و بهبود شرايط كيفي زندگي، به صورت دائمي
صورت مي گيرد. جامعه پايدار جامعه اي است كه با محدوديتهاي مستمر خود در ارتباط با محيط زيست زندگي كند. چنين جامعه اي فاقد رشد نيست،
بلكه جامعه اي است كه محدوديتهاي رشد را شناسايي نموده، به راهكارهاي جايگزين ديگر براي حصول به رشد مي نگرد.]3]
توسعه پايدار در سه حيطه داراي مضامين عميقي است :

1 -پايداري اقتصادي

2-پايداري محيطي

3 -پايداري اجتماعي
ايده پايداري محيطي عبارتست از :باقي گذاردن زمين به بهترين شكل براي نسل آينده، با اين تعريف كه فعاليت انسان تنها زماني از نظر محيطي
پايدار است كه بتواند بدون تقليل منابع طبيعي يا تنزل محيط طبيعي اجرا شود.
پايداري محيطي با هدف حفظ محيط زيست بر موارد زير تاكيد دارد:

-كاهش اتلاف و پخش انرژي در محیط

-استفاده از مواد قابل بازگشت به چرخه طبيعت

كاهش توليد تاثير گذارنده ها بر سلامت انسان

-رفع سموم مواد

پايداري محيطي در عرصه كار معماران نيز با اهداف زير تبيين مي شود:

اصل طراحي پايدار بر اين نكته استوار است كه ساختمان جزئي كوچک از طبيعت پيراموني است و بايد بعنوان بخشي ازحفاظت و عرضه انرژي و بازيافت كامل آن بدون ايجاد آلودگياستفاده از مصالح تجديدپذيرمصرف منابع انرژي دركمترين
اكوسيستم عمل كند و در چرخه حيات قرار گيرد.

مفهوم معماری پایداری:

معماري پايدار به قرن 91 بر مي گردد . جان راسكين ، ويليام موريس و ريچارد لتابي از پيشگامان نهضت معماري پايدار محسوب مي شوند . راسكين
در كتاب “هفت مشعل معماري ” خود مي گويد كه براي دستيابي به رشد و پيشرفت مي توان نظم هارمونيک موجود در طبيعت ر ا الگو قرار داد .
موريس بازگشت به فضاي سبز حومه شهر و خودكفايي و احياي صنايع محلي را توصيه مي كرد. هدف از طراحي ساختمان هاي پايدار كاهش آسيب
آن برروي محيط از نظرانرژي و بهره برداري از منابع طبيعي است ، كه شامل قوانين زير مي باشد:
1 -كاهش مصرف منابع غير قابل تجديد
2 -توسعه محيط طبيعي
3 -حذف يا كاهش مصرف مواد سمي و يا آسيب رسان بر طبيعت در صنعت ساختمان]
معماري پايدار به معني ارائه راه حل هائي در زمينه هاي كالبدي و محيطي و اقليمي، اجتماعي و فرهنگي كه بتواند از بروز مسائلي همچون نابودي منابع
طبيعي، تخريب اكوسيستم ها، آلودگي محيط زيست، افزايش بي رويه جمعيت، رواج بي عدالتي و پايين آمدن كيفيت زندگي و كاهش تعامل بين
انسانها جلوگيري نمايد.
همانگونه كه تادائو آندو مي گويد:”من ساختمانهايي مي سازم كه در طبيعت قابل تحمل باشد.”به عبارتي معماري پايدار وظيفه احداث ساختمان هايي را
دارد كه در طبيعت قابل تحمل باشد، علاوه برآنكه نگهدار هويت و تطبيق عينيت با تصاوير ذهني در طي لایه هاي تاريخي، امروز و آينده باشد.

معماری پایدار

 

.اصول معماری پایدار:

اصولي كه بايد رعايت شود تا يک ساختمان در زمره بناهاي پايدار طبقه بندي شود به شرح زير است:
اصل اول: حفظ انرژي
اصل دوم: هماهنگي با اقليم
اصل سوم: كاهش استفاده از منابع جديد
اصل چهارم: برآوردن نيازهاي ساكنان
اصل پنجم: هماهنگي با سايت
اصل ششم: كل گرايي

معماری پایدار

 

منبع: ابوالفضل صالحی ایمنی (توسعه پایدار و مفاهیم آن در معماری مسکونی سنتی مناطق معتدل و مرطوب ایران)

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *